Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

– az MVÜK nevű applikációhoz és a www.mvuk.hu honlap használatához –

(Hatályos 2017. október 1. napjától.)

 

Tartalom

 1. Fogalom-meghatározások
 2. Preambulum

III. A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei

 1. Általános rendelkezések
 2. Az ÁSZF létrejötte, hatálya és megszűnése
 3. A Partner felvétele

VII. A Vendég felvétele

VIII. Az Applikáción belül elérhető szolgáltatás

 1. Kapcsolatfelvétel iránti eljárás
 2. Az Applikáción belül történő kommunikáció
 3. Szerzői jogok

XII. A felelősség korlátozása

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 1. Fogalom-meghatározások

 

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

Tanácsadó: A Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló természetes személy, akinek feladata, hogy a hozzárendelt Tag, Vendég vagy Partner felhasználói felülete kapcsán ellenőrzési, felülvizsgálati, kapcsolattartási feladatkört lásson el, illetve az Applikáción belül elérhető szolgáltatással kapcsolatos más, jelen ÁSZF-ben foglalt feladatot végezzen.

Üzletfejlesztési specialista: A Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló természetes személy, akinek feladata, hogy a hozzárendelt Tag, Vendég vagy Partner felhasználói felülete kapcsán ellenőrzési, felülvizsgálati, kapcsolattartási feladatkört lásson el, illetve az Applikáción belül elérhető szolgáltatással kapcsolatos más, jelen ÁSZF-ben foglalt feladatot végezzen.

Adminisztrációs munkatárs: A Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló természetes személy, akinek feladata, hogy a hozzárendelt Tag, Vendég vagy Partner felhasználói felülete kapcsán ellenőrzési, felülvizsgálati, kapcsolattartási feladatkört lásson el, illetve az Applikáción belül elérhető szolgáltatással kapcsolatos más, jelen ÁSZF-ben foglalt feladatot végezzen.

Partner: Valamely Taggal üzleti kapcsolatban álló, Tagnak nem minősülő jogi személy.

Tag: A Szolgáltató által létrehozott valamely üzleti csoport (klub) éves tagdíj fizetésére köteles jogi személyiséggel rendelkező tagja.

Tagsági Szerződés: A Szolgáltató és a Tag közötti, a Szolgáltató üzleti közösségeiben, konferenciáin történő részvételt megalapozó, éves tagdíjfizetési kötelezettséget meghatározó egyedi szerződés.

Vendég: Azon Tagnak nem minősülő jogi személy, amely a Szolgáltató által szervezett valamely üzleti találkozón részt vett.

Szolgáltató: MVÜK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. B. ép. 1. em. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-049154; adószám: 25843277-2-41; statisztikai számjel: 25843277-8230-114-01; képviseli: Horváth János vezérigazgató).

Applikáció: A Tag számára az AppStore-ból és a Google Play-ből „MVÜK” név alatt díjtalanul letölthető szoftver a jelen ÁSZF-ben rögzített tulajdonságokkal. Ahol jelen ÁSZF Applikációt említ, úgy azt megfelelően érteni kell a www.mvuk.hu weboldalon elérhető honlapra is.

Elérhetőség: Valamely Felhasználó, Partner vagy Vendég tekintetében megjelölt bármely e-mail cím vagy telefonos elérhetőség, amely azonban kizárólagosan üzleti célú, ügyfélforgalom számára közzétett, az érintett Felhasználó, Partner vagy Vendég kizárólagos rendelkezése alatt álló kontaktadat lehet.

 

 1. Preambulum

 

 1. A jelen ÁSZF tartalmazza az MVÜK Applikáción belül elérhető szolgáltatások felhasználásának feltételeit, valamint a Felhasználó jogait és kötelezettségeit. A Felhasználó korlátlanul felel az ÁSZF-ben foglalt, alább meghatározott kötelezettségeinek megsértéséért.

 

 1. A Szolgáltató legfőbb tevékenysége Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaságok üzleti közösségeinek létrehozására, az ekként kialakult vállalkozói körök kapcsolattartásának kialakítására, üzleti konferenciák szervezésére terjed ki.

 

 1. Az Applikációt a Szolgáltató üzemelteti. A Szolgáltató célja, hogy az általa üzemeltetett vállalkozói körök tagjai számára olyan internetes közösségi hálót és fórumot biztosítson, amelynek keretében e tagok – a jelen ÁSZF által meghatározott szabályok szerint felosztva – egymással, illetve egymás üzleti partnereivel gyorsan és hatékonyan kapcsolatba léphetnek, elősegítve és egyszerűsítve ezáltal a tagok üzleti kapcsolatépítését.

 

 1. A Tag tudomásul veszi, hogy az Applikáció Android és IOS operációs rendszerekre optimalizált.

 

 1. Kérjük, hogy jelen ÁSZF-et az Applikáción belül elérhető szolgáltatások igénybevétele előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni, illetve kérdés esetén szíveskedjen a III. fejezetben megjelölt e-mail címen felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 

 1. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az erről szóló értesítés kézhezvételéig az Applikáción belül elérhető szolgáltatások kizárólag felhasználói tesztelési célt szolgálnak, a szolgáltatások minősége, terjedelme ezen időpontig folyamatos fejlesztés alatt áll, ennek megfelelően az Applikáció tartalma, illetve a szóban forgó szolgáltatások változhatnak. Minderre tekintettel a fenti határidőig a Szolgáltató kizárja felelősségét valamennyi olyan, a Felhasználót ért károkért, – így különösen ideértve az esetleges adatvesztés, egyéb adatvédelmi incidens esetét – amely a szolgáltatás ezen tesztverzióval érintett időszakában, a fejlesztés alatt álló Applikáció és az azon elérhető szolgáltatások használatából eredeztethető.

Ezen átmeneti időszakra és a fentiekre tekintettel a Felhasználó ellenérték teljesítésére az Applikáción belül elérhető szolgáltatás igénybevételéért nem köteles.

 

III. A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei

 

MVÜK Zrt.

Levelezési cím: 1581 Bp. Pf. 101.

E-mail: kozpont@mvuk.hu

Telefon: +36-30-250-7484

Kapcsolattartó: Horváth János

 

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosítja:

Cégnév: Amazon.com. Amazon Services LLC

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Applikáció használatához szükséges valamennyi, jelen ÁSZF-ben nem rögzített technikai jellegű tájékoztatást az Applikáción belül tesz elérhetővé. E mellett – a szükséges tájékoztatások biztosításáért – a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Tag számára ahhoz, hogy a III. fejezetben foglalt elérhetőségén további tájékoztatásért a Szolgáltatót megkeresse.

 

 1. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy az ÁSZF, valamint annak korábbi verziói az Applikáción belül megismerhetővé és pdf-formátumban mindenkor letölthetővé tesz.

 

 1. Az ÁSZF nyelve a magyar. Az ÁSZF nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem veti alá magát szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexnek.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Applikáció bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse. Fenntartja továbbá a Szolgáltató a jogot arra, hogy a későbbiek során a Szolgáltatást más domain-név alá helyezze. A Szolgáltató e jogának gyakorlása esetén, azzal szemben a Tag igényt nem támaszthat.

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetekben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép hatályba.

 

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Tag vállalja, hogy az ÁSZF tartalma tekintetében panasszal vagy egyéb igénnyel a Szolgáltató felé sem ő, sem megbízásából harmadik fél nem fog élni.

 

 1. Az Applikáción belül elérhető szolgáltatás igénybevétele érdekében kizárólag jogi személy regisztrálhat (MVÜK Tag) és Partnerként, valamint Vendégként is kizárólag jogi személy jelölhető meg. A jogi személy vezető tisztségviselője adatait a nyilvánosan elérhető cégjegyzék tartalmazza, így a cégjegyzékből kinyerhető ilyen jellegű adatok nem minősülnek személyes adatnak. Mindazonáltal a Tag regisztrációja során megadja a kapcsolattartóinak személyes adatait, a jelen ÁSZF 24. pont c)-d), és j)-l) pontjai alapján. A Szolgáltató ezen személyes adatok tekintetében adatkezelővé válik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) alapján. Tekintettel azonban arra, hogy a hivatkozott adatokat MVÜK Tag adja meg, így a tag kötelezettséget és teljes körű felelősséget vállal arra nézve, hogy az általa megadott személyes adatok továbbítására megfelelő felhatalmazással rendelkezik. Ezen személyes adatok kezelése a következőképp történik:

 

érintettek köre: tagok és vendégek

alkalmazott jogszabály: Infotörvény

adatkezelés célja: : a polgári jogviszony létrehozása, módosítása, megszüntetése

kezelt adatok köre: az ÁSZF 24. pont c)-d), és j)-l) pontjaiban meghatározott személyes adatok

adatkezelés jogalapja: az Infotörvény 5. § (1) a)

adattárolás határideje: a cél eléréséig (a szerződéskötésből fakadó jogok és követelések érvényesíthetőségéig)

adattárolás módja: elektronikusan

 

Az adatkezelés az Infotörvény 65. § (3) a) szerinti ügyféladatkezelés, az adatkezelésről ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást. Jelen pont vonatkozásában a Tag kijelenti és szavatolja, hogy az az érintetteket az Infotörvény 20. §-ában meghatározottak szerint megfelelően tájékoztatta az adatkezelésről és az adattovábbításról.

 

 1. A Tag kötelezettséget és teljes körű felelősséget vállal arra is, hogy az általa Partnerként felvett jogi személyek kapcsán megjelölt vezetők és kapcsolattartók (ÁSZF 35. pont c)-d)) személyes adatainak kezeléséhez megfelelő felhatalmazással, tehát elsősorban az érintett hozzájárulásával rendelkezik. A Tag által felvitt, a Partnerre vonatkozó személyes adatok tekintetében a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül. Amennyiben Szolgáltató szolgáltatási tevékenységének ellátása során jelen ÁSZF előírásainak betartásával jár el, úgy Szolgáltató adatfeldolgozói tevékenységéért a Tag úgy felel, mintha maga járt volna el. Tag saját joga szerint köteles az adatkezelés minden előírásának megfelelni, így a megfelelő jogalappal adatot kezelni.

 

Tag köteles tájékoztatni az érintetteket (Partnereket) arról, hogy Szolgáltatót (MVÜK applikációt), mint adatfeldolgozót veszi igénybe adatkezelési művelete során.

 

 1. A felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF módosítását követően a Tagot e-mail útján vagy az Applikáción belül tájékoztatja az ÁSZF módosításáról, egyben felhívja a Tag figyelmét arra, hogy az Applikáción belül elérhető szolgáltatásoknak a tájékoztatást követő további használata az ÁSZF módosításának elfogadásának tekintendő. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF Applikáción belül közzétett változásait figyelemmel kíséri.

 

 1. Az ÁSZF-re a magyar jog szabályai irányadók.

 

 1. Az ÁSZF létrejötte, hatálya és megszűnése

 

 1. Az Applikáción belül elérhető szolgáltatások keretében a Szolgáltató a Tag számára biztosítja, hogy saját felhasználói felületet hozzon létre, Partnereket jelöljön meg, illetve más Tagok és azokhoz kötődően megjelölt Partnerek felhasználói felületét látogassa, továbbá e körben kapcsolatfelvétel iránt megkeresést intézzen az ÁSZF-ben meghatározott rend szerint. A Tag az Applikáción belül elérhető szolgáltatásokat kizárólag a reá irányadó regisztrációs folyamatot követően jogosult igénybe venni, melyet jelen fejezet foglal össze.

 

 1. A Tag regisztrációs jogosultságát a Tagsági Szerződés alapján fennálló jogviszony alapozza meg, melyre tekintettel a Tag az Applikáción belül történő regisztráció érdekében a Szolgáltatótól külön felhasználónevet és jelszót kap, melyet a felhasználói felületre történő első belépés után jogosult megváltoztatni.

 

 1. A Tag a Szolgáltatótól kapott felhasználónévvel és jelszóval történő első belépése alkalmával fogadja el magára nézve kötelezőnek az ÁSZF-et. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció előfeltétele, a Tag kizárólag az elfogadást követően jogosult igénybe venni az Applikáción belül elérhetővé tett szolgáltatásokat.

 

 1. A Tag a regisztrációs folyamat során jogosult feliratkozni a Szolgáltató által biztosított hírlevél-szolgáltatásra az erre szolgáló külön jelölőnégyzet kipipálásával. Ezzel a Tag hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Applikációval, illetve a Tagsági Szerződésével kapcsolatos hírleveleket, promóciós ajánlatokat, értesítéseket küldjön, mely a Tag felhasználói felületén jelenik meg. A hírlevél-szolgáltatásról a Tag bármikor, díjmentesen leiratkozhat a Szolgáltató III. fejezetben megjelölt e-mail címére megküldött levelével.

 

 1. A Tag regisztrációjának további feltétele, hogy a Tag előző éves nettó árbevétele meghaladja a 100.000.000,- Ft összeget, melynek tényét a Szolgáltató a Tag külön hozzájárulása nélkül jogosult nyilvános adatbázisba történő betekintés útján ellenőrizni.

 

 1. A Tag felhasználói felületéhez annak regisztrációját követően automatikusan hozzárendelésre kerül egy Tanácsadó, és /vagy egy Üzletfejlesztési specialista.

 

 1. A Tagra vonatkozóan a regisztrációját követően az alábbi adatok kerülhetnek rögzítésre az Applikáción belül:
 2. a Tag képviseletére a közhiteles cégnyilvántartás tanúsága szerint jogosult személy, mint kapcsolattartó neve, pozíciója, Elérhetősége;
 3. a Tag irodájának címe;
 4. a Tag további – legfeljebb 4 fő – vezetőjének neve, pozíciója, Elérhetősége;
 5. a Tag további – legfeljebb 4 fő – kapcsolattartójának neve, pozíciója, Elérhetősége;
 6. a Tag legfőbb üzleti tevékenysége;
 7. a Tag további üzleti tevékenységei;
 8. a Tagról szóló leírás, mely kiterjed a Tag erősségeire, tevékenységi kör kifejtésére, referenciák megadására;
 9. a Taggal szerződéses jogviszonyban állt, illetőleg szerződéses jogviszonyban álló főbb üzleti partnerek (pl.: vevők, megrendelők, beszállítók) illetően e jogi személyek neve, azok főtevékenysége;
 • a Tag potenciális stratégiai partnereit illetően e jogi személyek neve, azok tevékenységi körei.
 1. Tag képviseletére jogosult személy, mint kapcsolattartó vonatkozásában annak születésnapja, névnapja, kedvelt szabadidős tevékenységét, róla készült fényképet;
 2. a Tag további – legfeljebb 4 fő – vezetője vonatkozásában azokról készült fényképet;
 3. a Tag további – legfeljebb 4 fő – kapcsolattartója vonatkozásában azokról készült fényképet;
 4. a hozzárendelt Tanácsadó és/vagy Üzletfejlesztési specialista neve;
 5. a Tag csoporttagságai;
 6. a Tagra vonatkozó Tanácsadói megjegyzés;
 7. a Tag által megkötött Tagsági Szerződés lejárati időpontja;
 8. a Tag által megkötött Tagsági Szerződés szerinti tagsági díj mértéke és fizetési módja;
 9. a Tagot érintő LinkedIn-hivatkozás.
 10. mérleg szerinti eredmény;
 11. munkavállalók létszáma;
 12. éves nettó árbevétel;
 13. van-e folyamatban a Taggal szemben a Tag jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás;
 14. további közhiteles cégnyilvántartásból elérhető adatok;

 

 1. A fenti adatok közül a Tag az a-i) pontokban foglalt adatokat köteles, míg a j-l) pontokban foglalt adatokat jogosult megadni regisztrációja során. Az érintett Taghoz rendelt Tanácsadó további adatokat rögzít a Tag tekintetében, melyek az m-r) pontokban foglalt adatokra terjedhet ki. A Szolgáltató jogosult a Tag tekintetében az s-w) pontokban foglalt adatok nyilvántartására, melyeket – havi felülvizsgálat mellett – nyilvánosan elérhető, hiteles adatbázisokból beszerez.

 

 1. A 24. pontban foglalt adatok az Applikáción regisztrált Tagok számára elérhetők és kereshetők, kivéve a c-d) pontokban foglalt Elérhetőségeket, melyeket a többi Tag kizárólagosan az eredményes kapcsolatfelvétel iránti eljárás eredményeként jogosult megismerni.

 

 1. A Tag a fenti adatainak megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megjelölt Elérhetőségek megadása vonatkozásában megfelelő felhatalmazással rendelkezik a jelen ÁSZF 13. pontjának megfelelően. Az Applikáció igénybevételével kapcsolatos, azzal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Tagot terheli, aki az adott Elérhetőséget megadta.

 

 1. Amennyiben a Tag a regisztráció során hibás, téves, hiányos adatot ad meg (elírás, félregépelés), úgy az Applikáció „vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet és javíthatja a tévesen megadott adatot. A Tag a felhasználói felületén belül is utóbb, bármikor jogosult adatait megváltoztatni, helyesbíteni.

 

 1. A Tag az Applikáción belül figyelemmel tudja kísérni Tagsági Szerződésének állapotát, mely alapján az Applikáción belüli státusza lehet:
 • aktív,
 • korlátozott,
 • inaktív.

 

 1. A Tag – aktív státuszából eredően – valamennyi jelen ÁSZF-ből származó jogosultságát gyakorolhatja mindaddig, amíg Tagsági Szerződése hatályos, illetve tagdíj-fizetési kötelezettségét határidő megtartása mellett, maradéktalanul teljesítette. Az aktív státusz a Tagot a Tagsági Szerződés megkötésének napjától megilleti.

 

 1. Amennyiben a Tagsági Szerződés határozott időtartama lejárt és a Tag újabb tagdíj-fizetési kötelezettségének az erre irányadó határidő leteltéig nem tett eleget, úgy a jelen ÁSZF-ből származó jogai a Tagsági Szerződés határozott időtartamának lejártát követő nappal korlátozásra kerülnek. Korlátozott státusz mellett a Tag ugyan megkereshető az Applikáción belül más Tagok részéről, ugyanakkor maga nem jogosult keresni és kapcsolatfelvétel iránti eljárást kezdeményezni az Applikáción belül mindaddig, amíg tagdíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

 

 1. Amennyiben a korlátozott státuszú Tag a korlátozás első napjától számított 3 napon belül elmulasztja teljesíteni tagdíj-fizetési kötelezettségét, úgy inaktív státuszba lép. Ilyen esetben a Tag egyrészről nem jogosult keresni és kapcsolatfelvétel iránti eljárást kezdeményezni az Applikáción belül, másrészről más Tagok számára sem lesz elérhető megkeresés céljából.

 

 1. A Szolgáltató és a Tag között az ÁSZF elfogadása alapján létrejött szerződés megszűnik, amennyiben a Tag által kötött Tagsági Szerződés megszűnik, továbbá amennyiben a Tag kéri regisztrációjának törlését, illetve amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi az Applikáción belül elérhető szolgáltatás igénybevétele során és a Szolgáltató erre tekintettel törli a Tag regisztrációját.

A Tag bármikor jelezheti a Szolgáltató III. fejezetben megjelölt e-mail címére küldött levelében jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés felmondását, egyúttal felhasználói felületének törlése iránti igényét.

 

 1. A Szolgáltató haladéktalanul jogosult a Tag felhasználói felületét törölni, amennyiben:

 

 1. a) a Tag megsérti az ÁSZF-ben foglaltakat;

 

 1. b) a Tag az Applikáció használatával kapcsolatosan jogsértő magatartást tanúsít, annak működését bármilyen módon akadályozza, az Applikáció működését, felépítését módosítja;

 

 1. c) a Szolgáltatóval szemben a Tag az Applikáció használatával összefüggésben jogsértő magatartást tanúsít;

 

 1. d) a Tag által megadott adatok, Elérhetőségek valótlanok, jóerkölcsbe ütköznek, jogsértők;

 

 1. e) az Applikáció használatával, illetve a Szolgáltató működésével kapcsolatban egyéb jogsértő tevékenységet fejt ki.

 

 1. A Partner felvétele

 

 1. A Tag regisztrációját követően jogosult saját üzletfelei közül Partnereket megjelölni felhasználói felületén és e Partnerek tekintetében külön felületet létrehozni. A Partner tekintetében a Szolgáltató az alábbi adatokat jogosult nyilvántartani:
 2. a Partnercég neve;
 3. a Partnercég képviseletére a közhiteles cégnyilvántartás tanúsága szerint jogosult személy, mint kapcsolattartó neve, pozíciója, Elérhetősége;
 4. a Partnercég további – legfeljebb 4 fő – vezetőjének nevét, pozícióját, Elérhetőségét;
 5. a Partnercég további – legfeljebb 4 fő – kapcsolattartójának nevét, pozícióját, Elérhetőségét;
 6. a Partnercég legfőbb üzleti tevékenységét;
 7. a Partnercég további üzleti tevékenységeit;
 8. a Partnerről szóló leírást, mely kiterjed a Partnercég erősségeire, tevékenységi kör kifejtésére, referenciák megadására;
 9. mérleg szerinti eredmény;
 10. munkavállalók létszáma;
 11. éves nettó árbevétel;
 12. van-e folyamatban a Partnerrel szemben a Partner jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás;
 13. további közhiteles cégnyilvántartásból elérhető adatok;

 

 1. A Partner felvétele során a Tag köteles megadni az a-g) pontokban foglalt adatokat. A Szolgáltató jogosult a Partner tekintetében a h-l) pontokban foglalt adatok nyilvántartására, melyeket – havi felülvizsgálat mellett – nyilvánosan elérhető, hiteles adatbázisokból beszerez.

 

 1. A 35. pontban foglalt adatok az Applikáción regisztrált Tagok számára elérhetők és kereshetők, kivéve a b-d) pontokban foglalt Elérhetőségeket, melyeket a többi Tag kizárólagosan az eredményes kapcsolatfelvétel iránti eljárás eredményeként jogosult megismerni. Ez alól kivételt jelent, amennyiben az érintett Partnert megjelölő Tag – kapcsolatfelvétel iránti eljárás nélkül – elérhetővé teszi a felvett Partner egyébként nem nyilvános és kereshető adatait is, ugyanakkor ez esetben is az érintett Tag kötelezettsége, hogy a Partner a nyilvánossá tételhez külön hozzájáruljon, illetve arról tájékoztatva legyen. E kötelezettség megsértéséért a Tag korlátlanul felelős.

 

 1. A Tag a Partnert – tekintettel arra, hogy a Tag rögzíti a Partner adatait – köteles előzetesen tájékoztatni és egyúttal a Partner hozzájárulását kérni a fentiekben megjelölt adatainak megadása, illetve a külön felületének az Applikáción belül történő létrehozása tárgyában. A Tag e kötelezettség elmulasztásából eredő károkért korlátlanul felelős mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személyekkel szemben. A Partner külön felületének létrehozásához tehát valamely Tag döntése és adatbevitele szerint, ugyanakkor a Partner előzetes tudomásszerzése és hozzájárulása alapján kerül sor.

 

 1. A Partnerre nézve jelen ÁSZF-ből jogok és kötelezettségek nem keletkeznek.

 

 1. A Tag a Partnerhez köthető fenti adatok megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és a személyes adatok kezelésével kapcsolatban megfelelő hozzájárulással rendelkezik. E kötelezettség megsértése esetén valamennyi felelősség a Partner adatait rögzítő Tagot terheli. A Partner adatok tekintetében a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül a jelen ÁSZF 14. pontjának megfelelően.

 

 1. A Tag a Partner regisztrációja során köteles 1-től 3-ig terjedő értékelő skálán értékelni az érintett Partnerrel fennálló kapcsolatának erősségét és mobilizálhatóságát, valamint az értékeléséhez jogosult szöveges értékelést fűzni. A Tag köteles tartózkodni a szöveges értékelés rögzítése során attól, hogy a Partner vagy valamely harmadik személy személyhez fűződő jogát megsértse. A Szolgáltató – amennyiben személyhez fűződő jog megsértését észleli e körben – jogosult törölni az érintett szöveges értékelést külön és előzetes tájékoztatás nélkül.

 

 1. A Tag nem jelölhető meg Partnerként. Ugyanakkor ugyanazon Partner több Tag által is megjelölhető. Ilyen esetben a Partnert elsőként megjelölő Tag által létrehozott külön felületre töltheti fel minden további Tag az érintett Partnerre vonatkozó, általa ismert adatokat. Ha valamely Partnert több Tag is megjelölte, úgy e Partner külön felületére történő adatfelvitelre valamennyi érintett Tag jogosult azzal, hogy e Partner vonatkozásában a más Tag által felvitt Elérhetőségekhez a többi megjelölő Tag csak a jelen ÁSZF-ben rögzített szabályok szerint jogosult hozzáférni, illetve nem jogosult azokat módosítani, törölni, bármilyen módon szerkeszteni.

 

VII. A Vendég felvétele

 

 1. Az Adminisztrációs munkatárs jogosult a Vendégek Applikáción belül történő megjelölésére, ennek keretében a Vendég külön felületének létrehozására. A Szolgáltató ennek alapján a Vendég tekintetében az alábbi adatokat jogosult nyilvántartani:

 

 1. a Vendégcég neve;
 2. a Vendég képviseletére a közhiteles cégnyilvántartás tanúsága szerint jogosult személy, mint kapcsolattartó neve, pozíciója, Elérhetősége;
 3. a Vendégcég további – legfeljebb 4 fő – vezetőjének nevét, pozícióját, Elérhetőségét;
 4. a Vendégcég további – legfeljebb 4 fő – kapcsolattartójának nevét, pozícióját, Elérhetőségét;
 5. a Vendégcég irodájának címét;
 6. a Vendégcég legfőbb üzleti tevékenységét;
 7. a Vendégcég további üzleti tevékenységeit;
 8. a Vendégről szóló leírást, mely kiterjed a Vendég erősségeire, tevékenységi kör kifejtésére, referenciák megadására;
 9. a Vendég főbb szerződő partnereit (pl.: vevők, megrendelők, beszállítók) illetően e személyek neve, azok főtevékenysége;
 10. a Vendég potenciális stratégiai partnereit illetően e személyek neve, azok tevékenységi körei;
 11. a Vendéghez tartozó Tanácsadó neve;
 12. azon, a Szolgáltató által szervezett üzleti találkozó megjelölését, amelyen a Vendég részt vett és hozzájárult az Applikáción belül jelen fejezetben megjelölt adatai által történő regisztrációjához, továbbá e részvétel dátumát;
 13. Tanácsadó által tett megjegyzés;
 14. a Vendéget érintő LinkedIn-hivatkozás;
 15. mérleg szerinti eredmény;
 16. éves nettó árbevétel
 17. munkavállalók létszáma;
 18. van-e folyamatban a Vendéggel szemben a Vendég jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás;
 19. további közhiteles cégnyilvántartásból elérhető adatok;
 20. a Vendég képviseletére jogosult személy, mint kapcsolattartó vonatkozásában annak születésnapja, névnapja, kedvelt szabadidős tevékenysége, róla készült fénykép;
 21. a Vendég további – legfeljebb 4 fő – vezetője vonatkozásában azokról készült fénykép;

 

 1. A Vendég felvétele során – annak előzetesen adott hozzájárulásával – a Tanácsadó adja meg az a-n) pontokban foglalt adatokat. A Szolgáltató jogosult a Partner tekintetében az o-r) pontokban foglalt adatok nyilvántartására, melyeket – havi felülvizsgálat mellett – nyilvánosan elérhető, hiteles adatbázisokból jogosult beszerezni. A Tanácsadó a Vendég külön hozzájárulásával jogosult nyilvántartani az s-u) pontokban foglalt adatokat.

 

 1. A Vendég regisztrációja valamely a Szolgáltató által szervezett konferencián történő részvételén, illetve a Vendég által ezen alkalommal adott hozzájáruláson alapszik, amellyel – a fent meghatározott adatok megadása után – az Adminisztrációs munkatársat feljogosítja arra, hogy az Applikáción belül a Vendéget regisztrálja, illetve a Vendégnek külön felületet hozzon létre.

 

 1. A Vendégre nézve jelen ÁSZF-ből jogok és kötelezettségek nem keletkeznek.

 

 1. A Vendég adatainak kereshetőségére vonatkozóan a Partner tekintetében megjelölt szabály megfelelően irányadó azzal, hogy a kapcsolatfelvétel iránti eljárásban a további adatok láthatóságához az adott Vendég felvételét intéző Adminisztrációs munkatárs adja meg a hozzájárulást.

 

 1. A Tanácsadó a Vendég által megadott hozzájárulás alapján és keretei között, a Vendég által megjelöltek szerint rögzíti az Applikáción belül a Vendéget és a reá vonatkozó adatokat, Elérhetőségeket. Ennek megfelelően a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Vendég által megadott adatok és Elérhetőségek valóságtartalmát illetően, továbbá azt illetően, hogy a Vendég által megadott személyes adatok vonatkozásában az adatok kezelésére jogosult. Vendég kifejezetten nyilatkozik, hogy az adatok továbbításához az érintettektől beszerezte a részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulást. A Vendég által megadott személyes adatok tekintetében a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

 

alkalmazott jogszabály: Infotörvény

adatkezelés célja: : a polgári jogviszony létrehozása, módosítása, megszüntetése

kezelt adatok köre: az ÁSZF 44. pont c)-d), és j)-l) pontjaiban meghatározott személyes adatok

adatkezelés jogalapja: az Infotörvény 5. § (1) a)

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikusan

 

Az adatkezelés az Infotörvény 65. § (3) a) szerinti ügyféladatkezelés, az adatkezelésről ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást.

 

 

VIII. Az Applikáción belül elérhető szolgáltatás

 

 1. Az Applikáción belül elérhető szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Tag az Applikáción belül nyilvántartott más Tagok, Partnerek és a Vendégek között – a jelen fejezetben foglalt csoportosítási szabályozásnak megfelelően – kereséseket hajtson végre, a keresés eredményeként kívántnak minősített Taggal, Partnerrel vagy Vendéggel kapcsolatfelvétel iránti eljárást kezdeményezzen. A Tag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem biztosít jogosultságot arra, hogy a Tag a vele azonos piacon tevékenységet kifejtő, versenytársnak minősülő Tag által regisztrált Partnerek között keressen.

 

 1. A Tag az Applikáción belül elérhető szolgáltatás használata során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett köteles eljárni. A Tag az Applikáció használata során nem tanúsíthat jogsértő magatartást (így különösen más Tagok, Partnerek, Vendégek jóhírnévhez fűződő jogát nem sértheti), az adatok, Elérhetőségek megadásával harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit nem sértheti, jogsértő tartalmat közzé nem tehet, továbbá az Applikáció használata során számítógépes vírust nem terjeszthet, jogosulatlan adatgyűjtést nem végezhet. A Tag korlátlan felelősséggel tartozik valamennyi jogellenes, illetve szerződésellenes magatartásából eredően okozott károkért mind a Szolgáltató, mind harmadik személyek irányába.

 

 1. A Tag tudomásul veszi, hogy:

 

 • az Applikáció használata során megadott adatokat, Elérhetőségeket a Szolgáltató nem ellenőrzi, azok valóságtartalmáért kizárólag a Tag felel. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott adatokat, Elérhetőségeket szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok a valóságot tükrözzék, időszerűek és teljesek legyenek;

 

 • mind saját Elérhetőségeit illetően, mind pedig – az irányadó szabályoknak megfelelően – felvitt Partnerek tekintetében kizárólag üzleti célú és ügyfélforgalom számára nyilvánossá tett kontaktadatok kerülnek felvitelre Elérhetőségként. Amennyiben e kötelezettségvállalást be nem tartása mellett személyes adatnak minősülő e-mail cím, illetőleg telefonszám kerül regisztrálásra, úgy az abból eredő károkért az érintett kontaktadatot megadó Tag korlátlanul felelős;

 

 • felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Szolgáltatót a Tag által megadott adatok, Elérhetőségek valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt éri;

 

 • köteles minden olyan intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói felületéhez. Amennyiben a Tag tudomást szerez arról, hogy a felhasználói felületéhez jogosulatlan személy fér hozzá, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató irányába;

 

 • az Applikáción keresztül nem tölthet fel olyan tartalmat, amely jogsértő, jóerkölcsbe ütköző, más szellemi alkotásához fűződő jogait, személyiségi jogait sértené;

 

 • amennyiben az Applikáción keresztül jogsértő tartalmat észlel, úgy azt köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltató irányába. Amennyiben a Szolgáltató e jelzést megalapozottnak találja, úgy jogosult az érintett tartalmat haladéktalanul törölni;

 

 • az Applikációt – a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban – nem jogosult hirdetési, politikai, promóciós célból használni;

 

 • a Szolgáltató jogosult az Applikáció használatával kapcsolatos szokásokat személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni;

 

 1. A Tag jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Applikáción belül felhasználói csoportba ossza az alábbiak szerint:

 

 • 100+-os csoportok
 • 400+-os csoportok
 • 1Mrd+-os csoportok

 

 1. A Tag az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előző éves nettó árbevétele szerint a Szolgáltató jogosult a fentiek alapján irányadó szabály szerint a Tagot üzleti csoportba beosztani.

 

 1. Az 53.3. pont szerinti csoportba beosztásra került Tag jogosult az Applikáción belül regisztrált valamennyi Tag adatai, és azok Partnerei között, továbbá a regisztrált Vendégek között keresni és e személyek vonatkozásában kapcsolatfelvétel iránti eljárást kezdeményezni, továbbá e személyi kört érintően valamennyi nyilvános adatot megtekinteni. Az 53.2. pont szerinti csoportba tartozó Tagok az 53.3. pont szerinti csoportba beosztásra került Tagok és Partnereik, valamint az 53.3. pontban foglalt csoportba felvett Vendég adatai között keresni jogosultak, ugyanakkor e körben kapcsolatfelvétel iránti eljárást kizárólag az MVÜK munkatársain keresztül kezdeményezhetnek, továbbá az e személyi kört érintő, nyilvános adatokra nem kereshetnek. Az 53.1. pont szerinti csoportba beosztásra került Tag vonatkozásában pedig az 53.2. pont szerinti csoportra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy e Tagok az 53.2. pont szerinti csoportba sorolt Tagok és Partnerek adatai között kereshetnek, ugyanakkor e körben kapcsolatfelvétel iránti eljárást kizárólag MVÜK munkatárson keresztül kezdeményezhetnek, valamint az e személyi kört érintő nyilvános adatokra nem láthatnak rá.

 

 1. Az 53. pontban foglalt csoportokon kívül MVÜK Adminisztrációs munkatárs jogosult további felhasználói csoportokat létrehozni és azokba a Tagot beosztani.
 2. A Tagok is jogosultak az egymás közötti közvetlen kommunikáció (chat) egyszerűsítése érdekében külön felhasználói csoportok létrehozatalára az Applikáción belül elérhető szolgáltatások jelen ÁSZF-ben foglalt szabályainak megtartása mellett. E felhasználói csoportok maximális létszáma korlátozott, 10 Tag lehet. A Tag tudomásul veszi, hogy az ekként létrehozott felhasználói csoportot, illetve az abban lebonyolított Tagok közötti kommunikációt is jogosult MVÜK Adminisztrációs munkatárs felügyelni, indokolt esetben törölni.

 

 1. A Tag jogosult külön indokolás nélkül letiltani más Tagot. Letiltás esetén a letiltott Tag nem jogosult keresni a letiltó Tag, illetve az általa regisztrált Partnerek tekintetében, továbbá kapcsolatfelvétel iránti kérelemmel sem keresheti meg a letiltó Tagot, valamint annak regisztrált Partnerét.

 

 1. A Tag a fenti beosztáshoz kapcsolódó szabály figyelembevételével jogosult az Applikáción belül keresni a regisztrált Tagok, Partnereik és Vendégek között, bármely megadott és az érintett Tag számára elérhető adat alapján.

 

 1. Kapcsolatfelvétel iránti eljárás

 

 1. A Tag jogosult kapcsolatfelvétel iránti eljárást kezdeményezni más Tag, más Tag által regisztrált Partner, valamint Vendég vonatkozásában az erre irányuló kérelemmel, az alábbi szabályok szerint. A kapcsolatfelvétel iránti eljárás technikailag minden esetben a megkeresni kívánt Tag, Partner, illetőleg Vendég felületéhez kötött „request” gombra kattintással indítható meg, mely elérhető akár az érintett Tag, Partner vagy Vendég felületről, illetve akár az Applikáción belül történő keresés nyomán a keresési eredményekből közvetlenül.

 

 1. A kapcsolatfelvétel iránti eljárás eredményessége esetén a Tag jogosult hozzáférni a megkeresni kívánt más Tag, Partner, illetőleg Vendég tekintetében kiválasztott Elérhetőséghez. A Tag a kapcsolatfelvétel iránti kérelem megküldése során megjelöli, hogy mely okokból és milyen céllal kívánja a kapcsolatfelvétel iránti eljárást.

 

 1. A kapcsolatfelvétel iránti kérelem az alábbi személy hozzájárulása esetén tekintendő eredményesnek:

– megkeresett más Tag esetén maga a Tag által adott hozzájáruláskor;

– más Tag által regisztrált Partner esetén a kérelmezett Partner elérhetőségét regisztráló Tag által adott hozzájáruláskor;

– Vendég esetén az érintett Vendéget kezelő MVÜK munkatárs által adott hozzájáruláskor

(e fejezetben a továbbiakban a hozzájárulás megadására jogosult személy: Adatgazda)

(e fejezetben a továbbiakban a megkeresett Tag, Partner, illetőleg Vendég: Céltársaság)

 

 1. Eredményesnek akkor tekinthető a kapcsolatfelvétel iránti eljárás, amennyiben a Tag kapcsolatfelvétel iránti kérelme alapján az Adatgazda részleges vagy teljes hozzájárulását megadja.

 

 1. A kapcsolatfelvétel iránti kérelmet előterjesztő Tag jogosult az Adatgazdával közvetlen levelezést is kezdeményezni az Applikáción belül elérhető chat-funkción keresztül.

 

 1. Az Adatgazda jogosult a kapcsolatfelvételhez történő hozzájárulás részleges vagy teljes megadása („limited access” vagy „accept”), illetőleg annak visszautasítása („decline”) mellett dönteni, továbbá jogosult a hozzájárulás megadását további információk rendelkezésre bocsátásától függővé tenni („need more information”). Az Adatgazda nem köteles döntését megindokolni.

 

 1. Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül az Adatgazda részéről, úgy a Tag a hozzájárulás visszaigazolásától kezdődően jogosult hozzáférni a Céltársaság Elérhetőségeihez, melyet követően a Tag jogosult akár az Applikáción belül, akár a megadott Elérhetőségen keresztül közvetlen megkereséssel élni a Céltársaság irányába. Amennyiben egy Partner minősül Céltársaságnak, úgy a Szolgáltató e-mailben automatikus tájékoztató üzenettel keresi meg a kapcsolatfelvétel iránti kérelmet előterjesztő Tagot, a Céltársaságot, illetve az Adatgazdát, mely e-mailben megjelölésre kerül a megkeresés alapja, célja.

 

 1. Amennyiben az Adatgazda részlegesen fogadja el a Tag kapcsolatfelvétel iránti kérelmét, úgy kizárólag az Adatgazda által megjelölt, korlátozott mértékű elérhetőséghez jogosult hozzáférni. Ilyen esetben is a kapcsolatfelvétel iránti kérelem elfogadására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 

 1. Amennyiben az Adatgazda a kapcsolatfelvétel iránti kérelemmel célzott hozzájárulás megadását további információk rendelkezésre bocsátásáról teszi függővé, úgy az Adatgazda köteles megjelölni, hogy milyen további információkat tekint szükségesnek a kérelmező Tag részéről. Az Adatgazda a megjelölt többletinformációk megadása esetén sem köteles azonban hozzájárulását megadni.

 

 1. A Tag nem jogosult hozzáférni a Céltársaság elérhetőségeihez, amennyiben az Adatgazda a kapcsolatfelvétel iránti kérelmet visszautasítja.

 

 1. A Tagok egymás között akként is jogosultak dönteni, hogy valamennyi felvett adatukat illetően – ideértve az általuk regisztrált valamennyi Partner adatait, Elérhetőségét is – kölcsönös nyilvánossá tétellel élnek. Ilyen esetben külön kapcsolatfelvétel iránti eljárás nélkül, kölcsönösen jogosultak hozzáférni valamennyi a másik Tag, vagy a másik Tag által regisztrált Partner adatához, Elérhetőségéhez. Ilyen esetben a Tag köteles a Partnert tájékoztatni adatainak és Elérhetőségeinek kiadásáról, illetve köteles maga gondoskodni a Partner hozzájárulásának beszerzése felől. E kötelezettség megszegése esetén a Tag korlátlanul felelős.

 

 1. Azon Partner tekintetében, amelyet a Tagok 30 napon belül – az Adatgazda részleges vagy teljes hozzájárulása mellett – két alkalommal kapcsolatfelvétel iránti eljárás keretében eredményesen kerestek meg, a második eredményes megkeresést követő 30 napon belül a Tagok újabb kapcsolatfelvétel iránti eljárást kezdeményezni nem jogosultak. A Szolgáltató az Applikáción belül ezt az érintett Partner külön felületén „overused” jelzéssel jelöli.

 

 1. A Tag jogosult az eredményes kapcsolatfelvétel iránti eljárást követően – a megkeresett Tag kivételével – a Céltársaságot a kapcsolatfelvétel szempontjából értékelni az erre a célra elérhetővé tett skálán, illetve igény szerint szöveges értékeléssel. A Tag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az értékelés teljesítése érdekében az Adatgazda által adott hozzájárulás napjától számított 14. és 28. napon közvetlen felhívással élhet irányába. A Tag köteles tartózkodni a szöveges értékelés rögzítése során attól, hogy a Partner vagy valamely harmadik személy személyhez fűződő jogát megsértse. A Szolgáltató – amennyiben személyhez fűződő jog megsértését észleli e körben – jogosult törölni az érintett szöveges értékelést külön és előzetes tájékoztatás nélkül.

 

 1. A Tag jogosult az eredményes kapcsolatfelvétel esetén a Céltársaságot más Tag számára az Applikáción belül ajánlani, mely során azonban nem jogosult a kapcsolatfelvétel iránti eljárásban tudomására jutott elérhetőséget kiadni. Az Elérhetőség e körben történő kiadása jelen ÁSZF súlyos megszegésének minősül, melynek következtében a Tag felhasználói felületét a Szolgáltató jogosult törölni.

 

 1. Az Applikáción belül történő kommunikáció

 

 1. A Tag által létrehozott felhasználói felületen a Szolgáltató külön értesítési modult biztosít a Tag számára, amelyben külön felhívó jelzés mellett jelennek meg a Tag irányába más Tagoktól, MVÜK munkatárstól vagy a Szolgáltatótól érkező üzenetek. A beérkező üzenetek rögzítve maradnak a felhasználói felületen függetlenül attól, hogy a Tag azt megnyitotta vagy sem.

 

 1. A Tag felhasználói felületén az alábbi esetekben jelennek meg üzenetek:

 

 • amennyiben valamely más Tag kapcsolatfelvétel iránti kérelemmel keresi meg e Tagot,

 

 • amennyiben a Tag más Tagot kapcsolatfelvétel iránti kérelemmel keresett meg és e másik Tag a 65. pontban foglaltak szerint válasszal élt,

 

 • amennyiben az Applikáción belül elérhető chat-rendszeren keresztül valamely más Tag üzenetet küldd a Tag irányába,

 

 • amennyiben valamely más Tag a 73. pontban foglalt ajánlást tett a Tag irányába,

 

 • amennyiben a Tag az Applikáción belül regisztrált felhasználói felületére 30 napot meghaladóan sem lép be, a Szolgáltató megkereséssel él a Tag irányába,

 

 • más a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben.

 

 1. A Tag jogosult az általa létrehozott, valamint a Szolgáltató által biztosított csoportok Tagjai körét illetően hirdetést közzétenni az Applikáción belül annak érdekében, hogy a közzétett hirdetésben foglalt paraméterek szerinti kapcsolatot fellelje. Az e bekezdésben foglalt hirdetést valamennyi a hirdetéssel érintett Tag felhasználói felületén üzenetként elér, illetve a Szolgáltató külön menüpontot is biztosít e hirdetések elérhetőségére.

 

 1. A Tag jogosult az Applikáción belül mind egyéni, azaz valamely meghatározott Tag irányába, mind pedig egy, az általa létrehozott felhasználói csoporton belül beszélgetés-funkciót (chat) használni azzal, hogy e beszélgetéseket a Tagok külön hozzájárulása nélkül jogosult a Szolgáltató megtekinteni, felügyelni.

 

 1. Szerzői jogok

 

 1. Az Applikáció egésze, így különösen, de nem kizárólag annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja az Applikáción belül, valamint az Applikáción belül keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, az Applikáció felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

 1. A Tag semmilyen módon nem szerez szellemi alkotáshoz fűződő jogot az Applikáció igénybevétele során vagy azzal összefüggésben. Minden ilyen jog automatikusan ellentételezés nélkül a Szolgáltatóra száll.

 

 1. Az Applikáció tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát a Szolgáltatás minden elemére, különös tekintettel a www.mvuk.hu doimainre és annak aldomainjeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hacker-tevékenység), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

 1. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

XII. A felelősség korlátozása

 

 1. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek szándékos megszegésével kapcsolatosan tartozik felelősséggel a Tag felé.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Applikáció folyamatos, zavartalan, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Tag által az Applikáció használata során továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

 

 1. Amennyiben az Applikáción belül link szerepel, úgy a Szolgáltató a hivatkozott honlap tartalmáért, az ott szereplő információkért vagy bármely más a hivatkozott Applikáción belül fellelhető adatért, továbbá a hivatkozott honlap adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállal, illetve nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett károkozásért, amely az Applikáción keresztül irányuló link használatából adódik/adódhat.

 

 1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Tag által tanúsított magatartásért. A Tag köteles gondoskodni arról, hogy az Applikáció használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Tag teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

 1. A Tag kizárólagosan felel minden olyan, az Applikáción keresztül megvalósított magatartásáért, amellyel valamely más jogi személy (más Tag, Partner, Vendég, Szolgáltató) személyhez fűződő jogát sérti.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, amennyiben a Tag saját felhasználói felületét, illetőleg az általa megjelölt Partner külön felületét illetően olyan adatot, illetve Elérhetőséget jelöl meg, amely nem ügyfélforgalom számára – üzleti célból – nyilvánosan közzétett elérhetőségnek minősül, illetve amely felett nem a Tag vagy az érintett Partner bír kizárólagos rendelkezési jogosultsággal. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Tag által megjelölt adatok és Elérhetőségek, valamint állított, Partnerrel fennálló üzleti kapcsolatának valóságtartalmáért, valódiságáért.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben, amennyiben a Tag által megjelölt Partnertől – az Applikáción belül történő külön felület létrehozása tárgyában – a Tag nem kért előzetes hozzájárulást, illetve amennyiben a Tag az általa megjelölt Partnert nem tájékoztatta az Applikáción belül történő felvételéről.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá, amennyiben a Tag jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettsége ellenére nem jelzi haladéktalanul, amennyiben a saját felhasználói felületét, avagy az általa megjelölt Partner külön felületét érintően változás következett be, továbbá amennyiben elmulasztja haladéktalanul jelezni, hogy az általa megjelölt Partnerrel – annak felvételét követően – üzleti kapcsolata megromlott, bármely okból ellehetetlenült.

 

 1. A felhasználói felület, illetve a Tagot regisztrációja által megillető Szolgáltatás használatának harmadik személy részére történő átengedése, illetve az ebből eredő esetleges kár a Tag felelősségének körébe tartozik.

 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 1. A panaszkezelés során a Szolgáltató a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Tag a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: Budapest 1581, Pf. 101.

E-mail: kozpont@mvuk.hu

Telefon: +36-30-401-4762 (munkanapokon 9.00 – 18.00 óráig)

 

 1. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Tag a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet elérhetővé tesz az érintett Tag számára. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül.

 

 1. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a kézhezvételt követő 30 napon belül érdemben, e-mail útján (vagy a Tag erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja.

 

 1. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Tagot.

 

REGISZTRÁCIÓ
Kérjük, jelezze érdeklődési szándékát az alábbi űrlap kitöltésével!
*
*
*
*
Elolvastam és megértettem az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat
 Adatait harmadik félnek soha nem szolgáltatjuk ki!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
*
*
*