Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

– Magyar Vállalkozók Üzleti Köre –

(Hatályos 2020. február 10. napjától.)

 

Tartalom

I. Fogalom-meghatározások

II: Preambulum

III. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei

IV. Általános rendelkezések

V. A tagsági jogviszony létrejötte, hatálya és megszűnése

VI. Etikai szabályok

VII. Díjfizetés

VIII. Jogok és kötelezettségek

IX. A felelősség korlátozása

X. Panaszkezelés

I. Fogalom-meghatározások

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

Bizalmas Információ: Valamennyi, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti üzleti titok, valamint minden olyan információ, amely a Szolgáltató vagy valamely további Tag működésére, gazdálkodására, üzleti kapcsolataira, anyagi helyzetére, személyzetére, üzleti megoldásaira és know-how-jaira vonatkoznak.

Díj: Jelen ÁSZF VII. fejezetében megjelölt, meghatározott időszakra vonatkozó, a tagsági jogviszonyt megalapozó díj.

Szolgáltatás: A Tagok számára szervezett Találkozókon való részvétel biztosítása, e Találkozók szervezése, továbbá üzletfejlesztési tevékenység(Business Assistance és Business Connect szolgáltatás) nyújtása a Tagok érdekében, valamint a Tagsági Szerződésből következő bármely további szolgáltatás.

Szolgáltató: MVÜK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. B. ép. 1. em. 16.; cégjegyzékszám: 01 10 049154; adószám: 25843277-2-41; statisztikai számjel: 25843277-8230-114-01; képviseli: Horváth János vezérigazgató).

Tag: A Szolgáltató által létrehozott valamely Üzleti Csoport (klub) jogi személyiséggel rendelkező, Szolgáltató által regisztrált tagja.

Tagsági Szerződés: A Szolgáltató és a Tag közötti, a Szolgáltató üzleti közösségeiben, konferenciáin történő részvételt megalapozó, éves tagdíjfizetési kötelezettséget meghatározó szerződés, mely az egyedi szerződés, valamint annak elválaszthatatlan mellékletét képező, jelen ÁSZF rendelkezéseiből tevődik össze.

Találkozó: Az Üzleti Csoportok időszakos, Szolgáltató által az adott Üzleti Csoport tagjai számára szervezett, zárt körű találkozó, rendezvény.

Üzleti Csoport: A Szolgáltató által árbevétel, vagy adott tematika alapján differenciált módon kialakított, Tagok összességéből álló kapcsolatépítési célú, üzleti közösségi klub.

Vendég: Azon Tagnak nem minősülő jogi személy, amely a Szolgáltató irányába részvételi díjként teljesített egyszeri díj megfizetése nyomán a Szolgáltató által szervezett valamely üzleti találkozón részt vesz. A Vendég a Szolgáltatás (vagy bármely részének) igénybevételével – mutatis mutandis – kötelező erejűnek ismeri el magára nézve az ÁSZF Tagok részére előírt kötelezettségeit, ide nem értve a kifejezetten a tagsági jogviszony létrejöttére, hatályára, megszűnésére és a Tagsági Szerződésen alapuló fizetési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket.

II. Preambulum

 1. A jelen ÁSZF tartalmazza a Tagot a Tagsági Szerződés hatálya alatt megillető jogokat és a Tagot terhelő kötelezettségeket. A Tag korlátlanul felel az ÁSZF-ben foglalt, alább meghatározott kötelezettségeinek megsértéséért, mely felelősség kiterjed a Tag képviseletében megjelenő bármely személy magatartására is.
 2. A Szolgáltató legfőbb tevékenysége Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaságok üzleti közösségeinek létrehozására, az ekként kialakult vállalkozói körök kapcsolattartásának kialakítására, üzleti konferenciák szervezésére terjed ki.
 3. A Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, ugyanakkor a Tag a Tagsági Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás színvonalának növelése, a Tagsági Szerződés teljesítésének elősegítése céljából közreműködőt vehet igénybe. A szolgáltatás célja a tudásmegosztáson, tapasztalatcserén alapuló vezetőknek szervezett találkozó.
 4. A Tag a Tagsági Szerződés keretében jogosult hozzájárulni ahhoz, hogy a Szolgáltató a Tag logóját, kereskedelmi megjelölését, egyéb védjegyét referenciaként megjelenítse saját honlapján, illetve további megjelenései során.

III. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei

MVÜK Zrt.

Levelezési cím: 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. B. ép. 1. em. 16.

E-mail: vezetoseg@mvuk.hu

Telefon: +36 30 207 3842

Kapcsolattartó: Tóth Zoltán

IV. Általános rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF a Tagsági Szerződés elválaszthatatlan mellékleteként a Tagsági Szerződés megkötésével egyidejűleg lép hatályba. A Tag a Tagsági Szerződés aláírásával magára nézve kötelezőként elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá elismeri azt, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.
 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás jellegét, irányát, a rendezvényeinek kitűzött időpontjait vagy helyszínét bármikor megváltoztassa, módosítsa, amelyről a Tagot a Szolgáltató a Tag által megadott elérhetőségen értesíti. A Szolgáltató e jogának gyakorlása esetén, azzal szemben a Tag igényt nem támaszthat.
 3. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetekben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép hatályba.
 4. A felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.
 5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa, amelyről elektronikusan vagy személyesen a Tagot tájékoztatni köteles. A Tag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás további igénybevétele – ráutaló magatartásként – az ÁSZF módosításának elfogadásaként értelmezendő, ennek megfelelően a közléssel az ÁSZF módosulása hatályosul. A Tagsági Szerződés módosítására szintén sor kerülhet ráutaló magatartással. E körben ráutaló magatartásnak tekintik a felek különösen, amennyiben a Tag a Tagsági Szerződés módosításának közlését követő 8 napon belül a Tagsági Szerződés megszüntetését nem kezdeményezi, illetve a részére a módosított Tagsági Szerződésnek megfelelően kiállított és megküldött számlát, ugyanezen határidőn belül, nem kifogásolja.
 6. Az ÁSZF-re a magyar jog szabályai irányadók.

V. A tagsági jogviszony létrejötte, hatálya és megszűnése

 1. A tagsági jogviszony a Tagsági Szerződés Tag és Szolgáltató általi aláírásával jön létre azzal, hogy a Tagsági Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Tag az elsőként esedékes Díj összegét maradéktalanul teljesítse. A Díj akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az a Szolgáltató Tagsági Szerződésben foglalt bankszámlaszámán jóváírásra került.
 2. A Tag a Tagsági Szerződésből eredő jogait kizárólag a Tagsági Szerződés hatálybalépését követően gyakorolhatja. A tagsági jogviszony hatálya alatt a Tag a Tagsági Szerződésben megjelölt számú és jellegű rendezvényeken (saját csoport, átjárási lehetőség, összevont) jogosult részt venni.
 3. A Tag a Tagsági Szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a tagsági jogviszonnyal, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket, promóciós ajánlatokat, értesítéseket és tájékoztatásokat küldjön meg a Tag által e célra megadott elektronikus elérhetőségére. A hírlevél-szolgáltatásról a Tag bármikor, díjmentesen leiratkozhat.
 4. A Tag – a nyilvánosan elérhető előző éves árbevételére vonatkozó adatok alapján – az alábbi Üzleti Csoportok tagjává válhat a Tagsági Szerződés hatálya alatt:
100+ üzleti csoport 400+ üzleti csoport 1Mrd+ üzleti csoport 5Mrd+ üzleti csoport
100.000.000,- Ft feletti nettó árbevétel feltételével. 400.000.000,- Ft feletti nettó árbevétel feltételével. 1.000.000.000,- Ft feletti nettó árbevétel feltételével. 5.000.000.000,- Ft feletti nettó árbevétel feltételével.

A Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fenti üzleti csoport feltételének teljesülését nyilvános adatbázis alapján ellenőrzi, a feltétel nemteljesülése esetén pedig az adott üzleti csoportban való részvételi jelentkezést elutasítja. A Tag kijelenti, hogy a Szolgáltató e jogának gyakorlásával összefüggésben igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben. A Tag az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy az előző éves nettó árbevétele szerint a Szolgáltató jogosult a fentiek alapján irányadó szabály szerint a Tagot eltérő üzleti csoportba beosztani, illetve évente e beosztást felülvizsgálni a Tag külön beleegyezése nélkül is.

A Tag tudomásul veszi továbbá, hogy – a Tagsági Szerződés vagy a Szolgáltatóval való megállapodása eltérő kikötése kivételével – kizárólag azon Üzleti Csoport rendezvényein jogosult részt venni, amelybe a Tagsági Szerződés aláírásával –  jelen ÁSZF feltételei szerint – felvételt nyert.

 1. A Tag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató valamennyi Üzleti Csoportot érintve egyidejűleg mindösszesen legfeljebb 3 (három) konkurens cég számára biztosít felvételt. E kikötés biztosításaként a Tag elfogadja a Tagsági Szerződés aláírásával, hogy a Tagsági Szerződés megkötése körében előadott, a rendezvényeken bemutatásra, illetve ismertetésre szánt tevékenységi körét az Üzleti Csoportokban való jelenlétét érintve kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli jóváhagyásával jogosult módosítani.
 2. A Felek rögzítik, hogy közöttük 1 (egy) éves határozott időtartamra jön létre a tagsági jogviszony azzal, hogy – a Felek kifejezett, tartós jogviszony létrejöttét célzó szándéka szerint – az egy éves határozott időtartam lejártával a tagsági jogviszony automatikusan meghosszabbodik további egy éves határozott időtartamra, mellyel egyidejűleg a Szolgáltató jogosult minden további jognyilatkozat nélkül kiállítani a következő évre irányadó Díjra vonatkozó számláját. E rendelkezés alól kivételt képez, amennyiben a Tag az 1 (egy) éves időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal, kifejezetten, írásban jelzi azon szándékát, hogy nem kívánja a tagsági jogviszony meghosszabbodását, mely esetben a tagsági jogviszony a határozott időtartam végével megszűnik, további Díj megfizetésére a Tag nem köteles.
 3. A Tagsági Szerződés megszűnik továbbá az alábbi esetekben:
  1. a Tag vagy a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén;
  2. valamely fél Tagsági Szerződésnek megfelelő felmondása esetén.
 4. A Tag az alábbi esetekben jogosult indokolás mellett felmondani a Tagsági Szerződést:
  1. amennyiben a Szolgáltató a Tagra nézve irányadó Tagsági Szerződés szerinti rendezvényeken alapos indok nélkül, írásbeli felszólítás ellenére sem biztosítja számára a részvételt;
  2. amennyiben a Szolgáltató felszámolását jogerősen elrendelték.
 5. A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult indokolás mellett felmondani a Tagsági Szerződést:
  1. amennyiben a Tag a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és a Tag a Szolgáltató írásbeli felszólítására sem teljesíti a Díj megfizetése iránti kötelezettségét;
  2. amennyiben a Tag felszámolását jogerősen elrendelték;
  3. amennyiben a Tag a Szolgáltató, vagy valamely más Tag jóhírnevét vagy jogos gazdasági érdekeit megsérti;
  4. a Tag a jelen ÁSZF VI. fejezete szerinti etikai szabályokat megszegi;
  5. vagy egyébként a Tag súlyosan vagy ismételten megszegi valamely, a Tagsági Szerződésből (így jelen ÁSZF-ből is) származó kötelezettségét.
 6. A Tag a Tagsági Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy – jelen ÁSZF 17. pont szerinti felmondása esetének kivételével – a Tagsági Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Díj időarányos visszatérítésére nem tarthat igényt.

VI. Etikai szabályok

 1. Az adott Üzleti Csoport részére szervezett rendezvények zártkörűek, azokon kizárólag az adott Üzleti Csoport tagjai, valamint a Szolgáltató által meghívott harmadik személyek vehetnek részt.
 2. A Tag az alábbi etikai kötelezettségeket vállalja:
  1. a Szolgáltatóval kötött Tagsági Szerződésben, jelen ÁSZF-ben foglaltakat betartja;
  2. kizárólag a Tagsági Szerződésben megjelölt tevékenységi körét mutatja be az Üzleti Csoport rendezvényeinek alkalmával;
  3. a további Tagokkal, valamint a további Tagokon keresztüli ajánlások révén létrejött üzleti kapcsolatok tekintetében megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt, megbízható, segítőkész, támogató lesz üzleti partnereivel, valamint a további Tagokkal;
  4. nem kelti a további Tagok, vagy a Szolgáltató rossz hírét, nem akadályozza üzletkötésüket, nem tanúsít olyan magatartást, amely nyilvánvalóan jóerkölcsbe, illetve üzleti erkölcsbe ütközik, így különösen nem törekszik e személyek munkavállalóinak, partnereinek elcsábítására, üzleti kapcsolataik megzavarására, továbbá nem sérti e személyek jogos gazdasági, üzleti érdekeit;
  5. nem tanúsít a Szolgáltatóval, a további Tagokkal, illetve ezek partnereivel szemben etikátlan magatartást, a megtartásra kerülő rendezvényeken felsővezetői szinten képviselteti magát;
  6. amennyiben a Tag képviseletében jelen lévő személy MLM (multilevel marketing) tevékenységet is folytat, ilyen irányú ajánlattal nem keresi meg a Szolgáltatót, valamint a további Tagokat.

VII. Díjfizetés

 1. A Tag a Díj összegét évente előre köteles megfizetni. A tagsági jogviszony automatikus meghosszabbodása esetén esedékessé váló Díj megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató késedelmi kamatra tarthat igényt.
 2. A Tag tudomásul veszi, hogy az egyes Üzleti Csoportokba történő jelentkezés esetén eltérő összegű Díjat köteles megfizetni.
 3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott időszakra, illetve Üzleti Csoportban való részvételre vonatkozó Díj összegét időszakosan felülvizsgálja. A Szolgáltató a Díj összegét a Tagsági Szerződésben jelöli meg.
 4. A Szolgáltató a Tagsági Szerződésben jogosult megjelölni a Díjra vonatkozó esetleges kedvezményeket.
 5. A Tag tudomásul veszi, hogy a Díj részleges vagy egészben történő visszatérítésére – a Felek megállapodása, illetve a Tagsági Szerződés eltérő kikötése hiányában – nincs lehetőség, így különösen nem jogosult a Díj visszatérítését követelni arra hivatkozással, hogy a Szolgáltatást ténylegesen nem vette igénybe.
 6. Amennyiben a Tag, előzetes regisztrációja ellenére, úgy marad távol valamely Találkozóról vagy a Szolgáltató által szervezett egyéb rendezvényről, hogy a Szolgáltató felé írásban nem mondja le részvételét a megrendezés napját megelőző nap 12 óráig, a Szolgáltató, a Tagsági Szerződésben foglaltakon túl, jogosult tovább hárítani a Tag részére, az ő vonatkozásában felszámított étel-, italfogyasztás (bekészítés) költségeit.

VIII. Jogok és kötelezettségek

 1. A Tag az alábbiakat veszi tudomásul, illetve az alábbiakra vállal kötelezettséget.
  1. a Szolgáltatás igénybevétele során, a Tagsági Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó rendelkezésre bocsátott adatokat (így különösen kapcsolattartási adatokat) a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, azok valóságtartalmáért kizárólag a Tag felel. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott adatokat, elérhetőségeket szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok a valóságot tükrözzék, időszerűek és teljesek legyenek;
  2. felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Szolgáltatót vagy további Tagot a Tag által megadott adatok, elérhetőségek valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt éri;
  3. amennyiben további Tag vonatkozásában jogsértő, szerződésszegő magatartást észlel, úgy azt köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltató irányába;
  4. a Tag szavatolja, hogy az általa megadott adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi jogi és adatbiztonsági intézkedéseket megtette, valamennyi átadott személyes adat kezelésének és átadásának jogszerű és valós jogalapja áll fenn, az harmadik személy jogát nem sérti.
 2. A Tag kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa megadott elérhetőségeket, kapcsolattartási adatokat a további Tagok irányába közzé tegye.
 3. A Tagnak a Tagsági Szerződésben feltüntetett elérhetőségeire elküldött értesítés, levél a kézbesítés második megkísérlésétől számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „ismeretlen”, „elköltözött”, „nem fogadta el” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. Az elektronikusan megküldött levél a megküldését követő munkanap 12.00 órakor akkor is kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a Tag arra visszajelzést nem küld. A Felek fenti címek változásáról haladéktalanul kötelesek egymást írásban tájékoztatni. A tájékoztatás késedelméből eredő károkat a mulasztó fél viseli.
 4. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással összefüggésben a Szolgáltatót vagy valamely további Tagot érintően tudomására jutott, illetve bármely rendezvényen elhangzott információt üzleti titokként kezeli, továbbá ezen információkat, illetve a Bizalmas Információkat mindenkor – a tagsági jogviszonyának fennállására tekintet nélkül – titokban tartja, azok titokban tartásához, védelméhez elvárható intézkedéseket megteszi, ilyen adatokat jogosulatlan harmadik személyeknek kizárólag az érintett információ birtokosának előzetes, írásbeli jóváhagyásával ad át.
 5. A Tag kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tagsági jogviszonya alatt, illetve azzal összefüggésben a Szolgáltatónak vagy más harmadik személynek okozott károkért korlátlan felelősséggel tartozik.

IX. A felelősség korlátozása

 1. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek szándékos megszegésével kapcsolatosan tartozik felelősséggel a Tag felé. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a Tagok magatartásából eredő károkozások kapcsán, ekként semmilyen felelősséget nem vállal a Tagok egymás között kialakult károkozásai, egyéb jogvitái körében. A Szolgáltató kizár továbbá minden felelősséget a Tag által tanúsított egyéb, tagsági jogviszonyt közvetlenül vagy közvetetten érintő magatartásért. A Tag köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Tag teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá, amennyiben a Tag jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettsége ellenére nem jelzi haladéktalanul, amennyiben a saját felhasználói felületét, avagy az általa megjelölt Partner külön felületét érintően változás következett be, továbbá amennyiben elmulasztja haladéktalanul jelezni, hogy az általa megjelölt Partnerrel – annak felvételét követően – üzleti kapcsolata megromlott, bármely okból ellehetetlenült.
 3. A felhasználói felület, illetve a Tagot regisztrációja által megillető Szolgáltatás használatának harmadik személy részére történő átengedése, illetve az ebből eredő esetleges kár a Tag felelősségének körébe tartozik.

Panaszkezelés

 1. A panaszkezelés során a Szolgáltató a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Tag a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1581. Bp. Pf. 101.

E-mail: vezetoseg@mvuk.hu

Telefon: +36-30-207-3842 (Munkanapokon 9-től 17 óráig)

 1. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Tag a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet elérhetővé tesz az érintett Tag számára.
 2. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül.
 3. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a kézhezvételt követő 30 napon belül érdemben, e-mail útján (vagy a Tag erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja.
 4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Tagot.
ÉRDEKLŐDÉS
Amennyiben meghaladja cégének éves árbevétele a 100 millió forintot, kérjük, jelezze érdeklődését az alábbi űrlap kitöltésével!
*
*
*
*
Elolvastam és megértettem az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat
 Adatait harmadik félnek soha nem szolgáltatjuk ki!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
*
*
*
REGISZTRÁCIÓ
Kérjük, jelezze érdeklődési szándékát az alábbi űrlap kitöltésével!
{custom-field-o1ur}
{custom-field-Qy4W}
{custom-field-doRQ}
{custom-field-6s8j}
*
*
*
*
{custom-field-WJqj}
Elolvastam és megértettem az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat
 Adatait harmadik félnek soha nem szolgáltatjuk ki!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
*
*
*
{custom-field-W82G}
REGISZTRÁCIÓ
Kérjük, jelezze érdeklődési szándékát az alábbi űrlap kitöltésével!
Elolvastam és megértettem az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
 Adatait harmadik félnek soha nem szolgáltatjuk ki!
REGISTRATION
If you are a leader of a company whose net sales exceed HUF 100 million, please register here.
*
*
*
*
I have read and understood the privacy statement.
 Your data is handled confidentially!
Fields marked with * are required.
*
*
*
ÉRDEKLŐDÉS
Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat!
*
*
*
Elolvastam és megértettem az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat
 Adatait harmadik félnek soha nem szolgáltatjuk ki!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
*
ÉRDEKLŐDÉS
Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat!
*
*
*
Elolvastam és megértettem az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat
 Adatait harmadik félnek soha nem szolgáltatjuk ki!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
*